İHRACAT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KURULUŞLAR

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Dış ticaret mevzuatının belirlenmesi, dış ticaret politikalarının tespitine yönelik çalışmaların yapılması, ihracat ve ithalatın usul ve esaslarının saptanması, ikili ve çok taraflı ticari ilişkilerin düzenlenmesinin yanı sıra standart kontrollerin yapılması, yurtdışı teşkilat aracılığı ile iş çevrelerine servis verilmesi ve benzeri görevleri yüklenmiştir.

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı Yurt Dışı Temsilcilikleri

Dış Ticaret Müsteşarlığı Yurtdışı Temsilciliklerinden, temsilciliğin bulunduğu ülkenin dış ticaret mevzuatı, pazar bilgileri, ithalatçı adresleri, ülke ve firma bazında yaşanan problemlerin çözümü, firma güvenilirliğinin tetkiki, ülke ve sektör raporları, dış talepler, firma eşleştirmeleri gibi konularda destek alınabilir.

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

Türkiye ihracatının özel sektör cephesinin en üst örgütü olan TİM; özel sektör adına bütün ihracatçıları, bugün faaliyette bulunan 61 İhracatçı Birliğini, İhracatçı Birliklerine hizmet veren 13 Genel Sekreterliği, İcra Komitesi, madde bazında dengeli bir ağırlığa sahip olduğundan bütün ihracat kalemlerini, temsil etmektedir. Türkiye İhracatçılar Meclisi; ihracatçıların ortak sorunlarına çözüm aramayı, ihracatçıların sorunlarının tartışıldığı bir platform olmayı, kamu ve kuruluşları ile ihracatçılar arasında koordinasyonu sağlamayı, ihracatın geliştirilmesi ve sorunlarının çözülmesi yolunda politikalar oluşturmayı, ihracatçıları yurtiçinde ve yurtdışında üst düzeyde temsil etmeyi görev edinmiştir.

 

İhracatçı Birlikleri

İhracatçıları teşkilatlandırmak suretiyle ihracatı artırmak, ihracatçıların mesleki faaliyetlerini ve ilişkilerini tanzim etmek, hedef ülkelerle ilgili olarak ihracatçılarımızın gereksinim duyacağı her türlü bilgi, ithalatçı, distribütör adresleri derlenmekte ve ihracatçıların kullanımına sunulmakta, Dış Ticaret Müsteşarlığının vereceği görevleri ifa etmektetir.

 

Hazine Müsteşarlığı 

İhracatta ve ithalatta ödeme şekillerinin belirlenmesi, mal bedelinin tahsili veya ödenmesine ilişkin işlemlerin kambiyo mevzuatı uyarınca izlenmesi ve sonuçlandırılmasının usul ve esaslarını belirlemektedir.

 

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

Türkiye ihracatının geliştirilmesi ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulması temel amacıyla kurulmuş ilk ve tek kamu kuruluşudur.

 

Gümrük Müsteşarlığı

Dış ticaret mevzuatı hükümleri uyarınca, çıkış ve giriş işlemlerini düzenleyen gümrük mevzuatının uygulanmasını sağlamaktadır. Gümrük işlemlerinde ihracatçıya; eksik beyan, ertelenmiş kontrol, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları gibi avantaj ve kolaylıklar sağlayan Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Gümrük Müsteşarlığına bağlı ilgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünden alınır.

 

Zirai Karantina Teşkilatı, Veteriner Müdürlükleri ve Tarım İl Müdürlükleri

Ülkemiz menşeli tarım ürünlerinin, hayvan ve hayvansal maddelerin ihracatında sağlık belgelerini düzenlemektedirler.

 

Ticaret Odaları, sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları

Dış Ticarette kullanılan ve uluslararası nitelik taşıyan belgelerin düzenlenmesi ve onaylanmasında yetkili kuruluşlardır.

 

Bankalar ve Özel Finans Kurumları

Dış ticaret işlemlerinde, alıcı ve satıcı arasında vesaiklerin iletişimi ve ödemelerin gerçekleşmesinde aracılık yapmaktadırlar. Kambiyo mevzuatı kapsamında ihracat bedellerinin getirilmesi ve bozdurulmasında yardımcı kuruluşlardır.

 

İKV (İktisadi Kalkınma Vakfı)

Gümrük Birliği’nin işleyişiyle ilgili olarak firmaların somlarım yanıtlamakta ve sorunlarına çözüm üretmektedir. Türk firmalarının AB ülkelerine yaptıkları ihracatta karşılaştıkları spesifik sonulların tespit etmekte ve bu sorunların “Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi” toplantılarında görüşülmesini sağlamaktadır. AB, Tek Pazar ve Gümrük Birliği alanlarında firmalara düzenli bilgi akışım sağlayan birimlerin ilgili konularda eğitimini gerçekleştiren “Bilgi Ağı Projesi’nde, küçük ve orta ölçekli firmalara bilgi ulaştıracak dağıtım birimlerindeki personelin yurt içi ve yurt dışı eğitim programları aracılığı ile AB ve Gümrük Birliği alanındaki eğitimi gerçekleştirilmektedir.

 

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı)

Fon ve/veya sermaye yönetimi, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım desteği, ortak kullanım amaçlı makine-teçhizat desteği, nitelikli eleman istihdamı desteği, yabancı danışman desteği programı, bilgi ağları ve e-iş desteği, teknoloji araştırma ve geliştirme desteği, bilgisayar yazılımı desteği, ihracat amaçlı yurtdışı iş gezisi katılım desteği, fuarlara katılım desteği, girişimci desteği, eğitim desteği gibi son büyük öneme sahip destekler veren Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir kamu kuruluşudur.

 

TOBB (Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Borsalar Birliği)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temel görev hizmetlerinin yanı sıra özel sektör üyelerine yönelik aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütmektedir.

  • TIR Karnesi ile geçiş belgesi taleplerini karşılamakta,
  • ATA Karnesi düzenlenmekte,
  • EAN barkod sistemini yürütmekte,
  • Menşe Şahadetnamesi ile Dolaşım Belgesinin basımım gerçekleştirmekte,
  • Kapasite Rapora düzenlemekte,
  • Ticaret Sicili Gazetesi’ni yayınlamakta,
  • Türk ve yabancı firmalar arasında çıkan ihtilaflarda yardımcı olmakta,
  • TOBB Talikimi çalışmalarım yürütmektedir.

 

DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-İş Konseyleri)

Türk ekonomisinin dünya ekonomisine entegrasyonuna katkıda bulunabilmek için, sanayi işbirliği başta olmak üzere, dış ticaretin ve ekonomik ilişkiler ağının genişletilmesi, hizmet sektörlerinin yurtdışına açılması konularında yeni pazar olanaklarını değerlendirmektedir. DEİK iki taraflı İş Konseyleri aracılığı ile faaliyet göstermektedir. 

İş Konseyleri’nin Görevi

Konsey kumlan ülke ile ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmektir. Bu amaçla DEİK, söz konusu ülkede iş dünyasını temsil niteliğini haiz bir muhatap kuruluş ile işbirliği yapmaktadır. Ayrıca DEİK tarafından periyodik olarak yayımlanan Türkçe ve İngilizce bültenlerle Türk ve yabancı iş çevrelerine bilgi sağlanmaktadır.

 

TOSYÖV (Türkiye Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı)

TOSYÖV kendi içinde oluşturduğu birim ve profesyonel danışmanlarla KOBİ’lere yönelik olarak bilgi akışım sağlamaktadır. Eğitim çalışmaları içinde yer alan “Girişimcilik Eğitim Semineri” ve “Girişimcilik Günleri” ile KOBİ’lere yabancı sermaye, yabancı ortak, dış pazarlar gibi birçok konuda bilgi verilmektedir. Firmaların talepleri doğrultusunda “Dış Ticaret Elemanı Yetiştirme”, “Dış Ticaret Yöneticilerini Bilgilendirme”, “Dünya ve Özellikle AB’nin Türkiye’ye Bakış Açısı” ve “Artık İhracat Değil Pazarlama” konulu seminer programları düzenlemektedir.

 

TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İhracat Kredi Bankası)

Türk Eximbank'ın temel amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatıran malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.

 

KAYNAKLAR

İhracat Mevzuatı, 2004, Ankara, İGEME

İhracatçının Başvuru Rehberi, 1997, Ankara, İGEME